Навигација

Конкурс за пријем приправника - дипломирани инжењер електротехнике/информатике/машинства

Конкурси за посао

На основу члана 40. Статута Универзитета у Бањој Луци, ректор Универзитета у Бањој Луци расписује

Конкурс за пријем приправника на Универзитету у Бањој Луци - дипломирани инжењер електротехнике/информатике/машинства

I ОПИС ПОСЛОВА: Приправник ће обављати послове у сврху стручне обуке и оспособљавања за самосталан рад у професији за коју је образован.

II МЈЕСТО РАДА: Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, Булевар војводе Степе Степановића 77, 78000 Бања Лука

III ОПШТИ УСЛОВИ:

 • да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
 • да је старији од осамнаест (18) година;
 • да има општу здравствену способност;
 • да се против кандидата не води кривични поступак.

IV ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

 • дипломирани инжењер електротехнике/информатике/машинства, висока стручна спрема;
 • да кандидат први пут заснива радни однос у струци;
 • познавање рада на рачунару.

Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

 • Увјерење о држављанству;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак;
 • Диплому/увјерење о стручној спреми;
 • Доказ о општој здравственој способности (доставља само кандидат који је изабран).

Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања Конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаву са наведеним документима и доказима уз назнаку ПРИЈАВА НА КОНКУРС, доставити на сљедећу адресу:

 • Универзитет у Бањој Луци, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука