Навигација

Конкурс за пријем приправника - дипломирани инжењер електротехнике - рачунарство и информатика

Конкурси за посао

На основу члана 40. Статута Универзитета у Бањој Луци, ректор Универзитета у Бањој Луци расписује

Конкурс за пријем приправника на Универзитету у Бањој Луци

 1. Приправник, дипломирани инжењер електротехнике – рачунарство и информатика, висока стручна спрема - 1 извршилац

I ОПИС ПОСЛОВА: Приправник ће обављати послове у сврху стручне обуке и оспособљавања за самосталан рад у професији за коју је образован.

II МЈЕСТО РАДА: Универзитетски рачунарски центар Универзитета у Бањој Луци, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука

III ОПШТИ УСЛОВИ:

 • да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
 • да је старији од осамнаест (18) година;
 • да има општу здравствену способност;
 • да се против кандидата не води кривични поступак.

IV ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

 • дипломирани инжењер електротехнике – рачунарство и информатика, висока стручна спрема;
 • да кандидат први пут заснива радни однос у струци;

Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

 • Увјерење о држављанству;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак;
 • Диплому или увјерење о стеченом академском звању;
 • Додатак дипломи или увјерење о положеним испитима;
 • Доказ о општој здравственој способности (доставља само кандидат који је изабран).

Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања Конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаву са наведеним документима и доказима уз назнаку ПРИЈАВА НА КОНКУРС, доставити на сљедећу адресу:

 • Универзитет у Бањој Луци, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука